Aktuellt i Brf Insjön
Här återfinns all information om vad som händer för tillfället i Brf Insjön. För att smidigt och snabbt få reda på när något nytt händer föreslår vi att du anmäler dig till föreningens nyhetsbrev.
bt
Nyheter

Viktiga datum [2023-10-02]

 • 9 oktober 19:00 Informationsmöte 1 om Elprojektet (föreningslokalen)
  Främst avsett för boende på Torsvägen 61 och Sturevägen 4 B & C
 • 15 oktober 10:00 Trädgårdsdag
 • 17 oktober 19:00 Informationsmöte 2 om Elprojektet (föreningslokalen)
  Främst avsett för boende på Freyvägen 2 och Sturevägen 4 A
 • 8 november 19:00 Extra föreningsstämma (separat kallelse)

Fasadrenovering [2023-10-02] Renoveringen av fasaderna flyter på i bra takt och ligger i dagsläget före tidplanen. Montering av byggnadsställningar sker vanligtvis 1-3 veckor innan fasadarbetet påbörjas. I samband med detta skall balkonger tömmas och eventuella elinstallationer tas bort. Under denna tid utförs bl.a. plåtarbeten. Ställningarna monteras ned efter godkänd besiktning.

Putsning av den grå sockeln sker efter att ställningarna nedmonterats.

Då arbetet med Sturevägen inleds kommer kalkblandaren som idag är placerad mittemot sophuset att flyttas till gräsytan mellan lekplatsen och Sturevägen, framför entrén till Torsvägen 61C.
Eventuellt kommer även de gula containrarna att behöva placeras i närheten av lekplatsen. Utrustningen kommer sannolikt att förbli på denna plats tills projektet är avslutat. Flytt av utrustning är planerat till den 9 oktober. Cyklar parkerade i närheten kan eventuellt behöva flyttas eller skyddas från damm.

Den uppdaterade preliminära planen för arbetet är följande:

 • Freyvägen 2
  Baksida och gavel mot Sturevägen: Avslutat
  Framsida och gavel mot Torsvägen: vecka 34–41
 • Sturevägen 4
  Framsida och gavel mot Freyvägen: vecka 38–46
  Baksida och gavel mot Runvägen: vecka 44–52
  Balkongerna behöver vara tömda senast den 30 oktober – inte 13 november som tidigare meddelats.
 • Torsvägen 61
  Framsida och gavel mot Sturevägen: vecka 50–7
  Baksida och gavel mot Torsvägen: vecka 5–13
  Notera att framsida avser sidan av huset med entréer.

Onsdagen 13/9 och torsdagen 14/9 satte Kumla Fasad upp information om ändrad planering för Sturevägen 4. Denna information hade inte framförts eller förankrats i Styrelsen. När Styrelsen fick kännedom togs anslagen ned, Kumla Fasad kontaktades och informationsblad med korrekt information sattes upp och distribuerades till alla berörda lägenheter på Sturevägen 4.
Kumla Fasad har bett om ursäkt för det inträffade och vi är överens om att all information och eventuella ändringar av planeringen skall meddelas i god tid samt att informationen skall anslås och distribueras av Styrelsen.

Elavtal [2023-10-02] Brf Insjöns fastprisavtal för el löpte ut den sista augusti. Nytt rörligt elavtal har tecknats med Telge Energi med start 1 september. Då tidigare elavtal med fast pris varit mycket förmånligt förväntas föreningens kostnader för el att öka. Mer information om detta i separat information om Elprojektet.

Cyklar [2023-10-02] Vi behöver gemensamt städa undan det stora antalet cyklar som helt eller delvis står övergivna, både utomhus och i cykelförråden. Inför Trädgårdsdagen den 15/10 ber vi alla att tydligt märka sina cyklar med namn. Omärkta cyklar kommer att behöva flyttas till tillfällig förvaring i sex månader och sedan slängas och/eller doneras.

Boendeappen [2023-10-02] Vi påminner om boendeappen som ger dig tillgång till information och kan användas för många olika funktioner. Appen möjliggör även för Styrelsen att kunna skicka ut information snabbt vid behov. Vi uppmuntrar därför alla att ladda ner appen för att kunna ta del av dessa. Du loggar in med Mobilt Bank-ID och vid första besöket anger du din e-postadress och ditt telefonnummer. Du kan sedan få notiser vid uppdateringar, inlägg och fakturor.

För att installera appen, gå till Apple App Store eller Google Play Butik. Sök efter ”Boendeappen Avy”.

Vattenutkastare [2023-10-02] Vattenutkastaren på baksidan av Sturevägen 4 är blockerad av byggnadsställningar. Vi hänvisar istället till utkastaren placerad mellan entrén till Torsvägen 61A och Torsvägen.

Felanmälan [2023-10-02] Om soporna inte blir tömda när de ska eller något annat händer (eller inte händer) - vänligen kontakta Nacka Drift & Skötsel för att göra en felanmälan. På detta vis kan åtgärd inledas omgående och rätt personer informeras.
Nacka Drift & Skötsel: 070 729 62 92 felanmälan via www.nackadrift.se
Övriga ärenden eller frågor skickas till vår kontaktmail

Trädgårdsdag [2023-10-02] Höstens trädgårdsdag planeras till den 15/10. Information anslås i trappuppgångarna inom kort.

Hjärtstartare [2023-10-02] Föreningen har beställt en hjärtstartare som nu finns monterad i ett tydligt uppmärkt skåp utanför tvättstugan. Skälet är, liksom tidigare initiativ om blåljuskod, att öka tryggheten och säkerheten för alla boende. En strömstöt från en hjärtstartare vid hjärtstopp är livsavgörande och om det kan ges inom 3–5 minuter kan 50–70 % överleva om hjärtstoppet är bevittnat. Idag överlever endast 600 personer av cirka 10 000 drabbade eftersom behandling med hjärt-lungräddning och hjärtstartare oftast dröjer för länge (källa: Hjärt-Lungfonden).

Modellen som köpts in är av samma sort som finns i utryckningsfordon samt publika miljöer. Den är halvautomatisk, vilket innebär att det inte går att oavsiktligt ge ström till någon som inte fått ett plötsligt hjärtstopp. Vidare talar modellen svenska och går igenom steg för steg vid ett nödläge. 

Observera: larma alltid 112 omedelbart vid misstanke om hjärtstopp och tala om var du befinner dig. Inled därefter hjärt-lungräddning. Föreningen har inte möjlighet att organisera någon storskalig utbildning för alla boende, men uppmuntrar alla att gå en HLR-utbildning alt. repetera tidigare kunskap. Idag lärs HLR ut i skolor samt på arbetsplatser i enlighet med rådande arbetsmiljölagstiftning (AFS 1999:7). Det finns även ett flertal frivilligorganisationer som arrangerar kurser löpande, av vilka bl.a. Röda Korset har kostnadsfria kurser. Extra information om användningen av hjärtstartaren sitter uppe i den inglasade tavlan jämte skåpet. Hjärtstartaren finns även registrerad i det allmänna hjärtstartarregistret och är synlig för allmänhet samt SOS Alarm genom det digitala hjärtstartarregistret. För dig som genomgått en HLR-utbildning uppmuntrar vi till att ansluta dig till sms-livräddare, för att varje sekund räknas.  Läs mer här: 
www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/plotsligt-hjartstopp 
www.hlr.nu 
www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/kurser-i-forsta-hjalpen
www.hjartstartarregistret.se
www.smslivraddare.se
www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen

Miljöpolicy och miljöplan [2023-10-02] Föreningens Miljöpolicy har nu publicerats. Arbete med Miljöplanen pågår och den förväntas vara klar inom kort.

Brf Insjöns styrelse [2023-10-02] Ola Bergman, Styrelsens ordförande under hela 2000-talet, har sålt sin lägenhet och flyttar inom kort till sydligare breddgrader. Ola kommer under överskådlig tid att vara behjälplig med informationsöverlämning men kommer under oktober att entledigas från Styrelsen.
Styrelsens sju övriga ledamöter och suppleanter har alla blivit invalda under 2021-2023 och vi vill ödmjukt be er om överseende och tålamod i och med denna omställning.

Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta för medlemmarnas bästa och fatta rätt beslut för föreningen och dess medlemmar. Vi vill samtidigt, i möjligaste mån, hålla föreningens medlemmar informerade om vad som sker, vilka planer som finns och vilka beslut som fattas.
Parallellt med föreningens löpande administration och verksamhet hanterar Styrelsen idag även det pågående Fasadprojektet och det kommande Elprojektet. Båda dessa projekt slukar mycket tid under projektens alla faser, från kunskapsinsamling och upphandling till informationsspridning och genomförande, med täta byggmöten och besiktningar.
Med ett stort antal medlemmar finns det naturligtvis varierande uppfattningar i många frågor och ibland behöver beslut fattas som inte uppskattas av alla. Vår uppgift är att se till medlemmarnas bästa, att insamla och utvärdera information och fatta de beslut vi bedömer är de rätta baserat på den information vi har.
Tack till alla de som uttryck sitt stöd och uppskattat det förra kvartalsbrevet.

Elprojektet [2023-10-02] Här följer en summering av elprojektets bakgrund, status och framtid – Om elprojektet 2023/24 per 2023-10-01.

Hjärtstartare [2023-09-06] Styrelsen har valt att investera i en hjärtstartare till föreningen, den finns i ett tydligt uppmärkt skåp i korridoren utanför tvättstugan. Mer information följer i nästa kvartalsbrev.

Fasadrenovering Sturevägen 4 [2023-08-23] Fasadrenoveringen ligger i dagsläget lite före den preliminära planen vilket innebär att arbetet med byggnadsställningar på Sturevägen 4 redan påbörjats. Planeringen är fortsatt att framsidan av huset (med entréer) och gaveln mot Freyvägen skall åtgärdas först. För att ge trädgårdsmästaren extra tid att i möjligaste mån skydda växterna på framsidan, byggs ställningarna först upp på baksidan och sedan på resterande sidor. Inneslutningen med blått nät och plast monteras först strax innan arbetet med respektive fasad påbörjas.

Enligt den preliminära planen ska balkonger på Sturevägen 4 vara tömda senast den 13 november men detta datum kan komma att förändras.

Fasadrenovering [2023-07-06] Underhållsplanen för Brf Insjön anger en livstid för fasaderna på 30 år. Den senaste renoveringen genomfördes 1993 och på senare tid har sprickor och andra skador på fasaderna uppstått vilket föranlett beslutet att genomföra renoveringen.
Kumla Fasad har efter upphandling anlitats för att genomföra renoveringen som förväntas ta ungefär ett år att genomföra.
Projektet kommer att påverka alla boende då byggnadsställningar och inneslutningar monteras i etapper under lång tid. Den preliminära planen för arbetet är följande:

 • Freyvägen 2
  Baksida och gavel mot Sturevägen: t.o.m. vecka 34
  Framsida och gavel mot Torsvägen: vecka 34-41
 • Sturevägen 4
  Framsida och gavel mot Freyvägen: vecka 38-46
  Baksida och gavel mot Runvägen: vecka 46-52
 • Torsvägen 61
  Framsida och gavel mot Sturevägen: vecka 50-7
  Baksida och gavel mot Torsvägen: vecka 7-13
  Notera att framsida avser sidan av huset med entréer.

Montering av byggnadsställningar sker vanligtvis 1-2 veckor innan fasadarbetet påbörjas. I samband med detta skall balkonger tömmas och eventuella elinstallationer tas bort. Aktuell information distribueras till de boende i de berörda trapphusen inför varje ny etapp.
För att undvika stillestånd i arbetet med Freyvägen 2 (på grund av sommarsemestrar) monteras byggnadsställningarna på framsidan och gaveln mot Torsvägen redan nu. Inneslutningen med blått nät monteras dock först strax innan arbetet med fasaden påbörjas. Sannolikt kommer plåtslagare och målare att göra arbeten under hela sommaren.
För att minska risken att barn och obehöriga klättrar på byggnadsställningarna kommer de undre trapporna/stegarna att lyftas bort när inget arbete pågår. Notera att det är förbjudet för boende och obehöriga att beträda ställningarna.
Då det föreligger en något förhöjd risk för inbrott i samband med att byggnadsställningar finns monterade påminner vi om att vara extra uppmärksamma på obehöriga samt hålla fönster och dörrar stängda när bostaden är tom.

Växter [2023-07-06] Kristina Nyberg, som länge haft en aktiv roll i skötseln av föreningens växter, har i sin nya roll som suppleant i Styrelsen speciellt ansvar för växterna som påverkas av fasadrenoveringen. Kristina koordinerar med föreningen trädgårdsmästare för att minimera skadorna och planera för nyplantering efter renoveringens genomförande.

Lekplatsen [2023-07-06] Lekplatsen inspekteras regelbundet och vid den senaste kontrollen underkändes gungan. Förutom brister på gungställningen kritiserades bland annat avståndet till staketet och sanden ansågs vara för kompakt.
För att åtgärda bristerna har gungställningen tagits bort, sanden rengjorts och gjorts mindre kompakt och ett nytt lekhus har monterats. Installatören har ännu inte slutlevererat lekhuset då ett par mindre skador har uppstått på grund av felaktig montering.

Elanläggningen [2023-07-06] Elanläggningen i föreningen har regelbundet besiktigats var femte år utan någon anmärkning som krävt större insats. Vid den senaste besiktningen konstaterades dock att en omfattande renovering krävs. Timingen är olycklig då det sammanfaller med fasadrenoveringen.
Till stora delar är elanläggningen från fastigheternas uppförande 1961. Åtgärderna innebär att samtliga elinstallationer från nätägarens avlämningspunkt vid tomtgränsen fram till respektive lägenhet behöver bytas ut.
Elinstallationerna i respektive lägenhet är lägenhetsinnehavarens ansvar men då föråldrade elinstallationer kan innebära brandrisk kommer en inventering av elanläggningarna i alla lägenheter att genomföras i slutet av augusti. Resultatet av denna inventering vägs in i planen för hur projektet skall gå vidare.
Med hjälp av projektledare från Fastighetsägarna har föreningen genomfört en upphandling och mottagit offerter från ett flertal möjliga leverantörer. Upphandlingen avser både föreningens anläggning och fördelaktiga priser för renovering av elinstallationerna i respektive lägenhet.
I avvaktan på resultatet av inventeringen av lägenheternas elstatus har inga avtal ännu ingåtts. Inventeringen genomförs av den anbudsgivare som lämnat det bästa priset vid upphandlingen.

IMD – Individuell mätning och debitering [2023-07-06] Idag har föreningen ett kollektivt elavtal och kostnaden fördelas som en del av avgiften i enlighet med varje lägenhets andelstal. Inom kort löper föreningens elavtal med fast pris ut och en tydlig kostnadsökning kommer att ske. Samtidigt finns önskemål om att införa IMD för att varje lägenhetsinnehavare skall debiteras för sin egen elförbrukning. IMD ger ett incitament att minska elförbrukningen och har resulterat i besparingar då det införts i andra föreningar.
Om föreningen väljer att införa IMD kommer elförbrukningen att mätas individuellt och debiteras i efterhand, separat från avgiften. Föreningens gemensamma elförbrukning för exempelvis belysning, tvättstuga och värmepumpar kommer fortsatt att fördelas enligt andelstalen.
Införande av IMD innebär INTE att varje lägenhetsinnehavare kan välja elleverantör. All el kommer fortsatt att upphandlas gemensamt. Föreningens samlade behov innebär en förhandlingsfördel samtidigt som abonnemangskostnaderna minimeras.
Införandet av IMD kräver installation av mätutrustning för varje lägenhet. Kostnaden för denna installation reduceras om det sker i samband med den planerade renoveringen av föreningen elanläggning. Kostnaden för införande av IMD kommer att redovisas separat och som en del av det större elprojektet i samband med den extra föreningsstämman i höst.

Extra föreningsstämma [2023-07-06] Med anledning av eventuellt införande av IMD i samband med renoveringen av elanläggningen kommer föreningen att kalla till en extra föreningsstämma under hösten för att fatta beslut i frågan. Då en inventering av elanläggningarna i lägenheterna skall genomföras i slutet av augusti och för att bra underlag skall kunna förberedas, planeras stämman preliminärt till oktober.
I samband med den extra föreningsstämman kommer även information om det kommande elrenoveringsprojektet att presenteras.

Städning [2023-07-06] Med anledning av upprepade klagomål på städningen i de gemensamma utrymmena har föreningen påbörjat en upphandling av ny leverantör.

Rökning på balkonger [2023-07-06] Med anledning av upprepade klagomål vill vi påminna om följande från föreningens ordningsregler: Rök inte på balkongerna eller på andra ytor inom föreningen. Visa hänsyn mot era närmaste grannar och andra föreningsmedlemmar.

Boendeappen [2023-07-06] Boendeappen ger dig tillgång till information och kan användas för många olika funktioner. Du loggar in med Mobilt Bank-ID och vid första besöket anger du din e-postadress och ditt telefonnummer. Du kan sedan få notiser vid uppdateringar, inlägg och fakturor.
För att installera appen, gå till Apple App Store eller Google Play Butik. Sök efter ”Boendeappen Avy”

Byggnadsställningar på Freyvägen [2023-06-16] Det sätts upp byggnadsställningar längs gatusidan av Freyvägenhuset. Att det görs just nu är av logistikskäl och betyder INTE att balkongerna behöver tömmas omgående. Kumla Fasadteam kommer inom kort att presentera en tidplan när balkongerna på Freyvägen, liksom övriga hus, måste vara helt tömda och eventuella elektriska installationer bortmonterade.

Status på föreningens elanläggning [2023-05-31] Föreningen utför var femte år en besiktning av föreningens elanläggning. Vid tidigare besiktningar har anläggningen fått godkänt, men vid den besiktning som utfördes under vintern konstaterades det att elanläggningen nu kommit dithän att den är uttjänt och att underhåll behöver utföras.

Föreningen har tagit hjälp av projektledare från Fastighetsägarna service som hjälper till med att projektera för detta arbete.

Arbetet har nu resulterat i att samtlig elinstallation från fastighetens byggår behöver bytas ut från el-nätägarens avlämnings punkt vid tomtgräns ända fram till respektive lägenhet.
I samband med detta planeras att uppgradera el-anläggningen så att alla medlemmar får uppgraderad el med 3 fas in i varje lägenhet.
I samband med detta behöver även el-centralerna i lägenheterna bytas ut.

Föreningen kommer att kalla till en extra föreningsstämma efter sommaren där detta kommer att behandlas.

Projektledaren kommer att närvara på den ordinarie föreningsstämman den 8 juni för att informera om detta mm.

Årsstämma 8 juni [2023-05-25] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum torsdag 8 juni kl 19.00. Kallelse sätts upp i portarna, samt delas ut till samtliga lägenheter. Kallelse, liksom övriga årsmöteshandlingar, finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

 • Kallelse/dagordning
 • Årsredovisning, inklusive revisonsberättelse och rapport från lekmannarevisor
 • Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa individuell mätning av el (IMD), bilaga 1.
 • Motion från Theo Hammar avseende maximal tjänstgöringstid, bilaga 2.
 • Motion från Theo Hammar avseende föreningens miljöarbete, bilaga 3.
 • Motion från Theo Hammar angående ökad kommunikation, bilaga 4.
 • Motion från Magnus Fägerblad avseende ökad kommunikation, bilaga 5.
 • Motion från Sofia Stenlund avseende fönsterbyte, bilaga 6.

Informationsmöte individuell mätning av el [2023-05-25] Med anledning av att föreningens medlemmar på årets stämma ska besluta om individuell mätning av el ska införas eller inte kommer ett informationsmöte att anordnas. Föreningens projektledare och jurist kommer att berätta vad ett införande innebär för föreningen och dess medlemmar. Mötet sker i direkt anslutning till stämman, dvs torsdag 8 juni 2023, kl 18.30. Beslut om individuell mätning av el tas sedan på stämman. Precis som för stämman är platsen föreningens trädgård. I händelse av regn äger mötet rum i föreningslokalen (ingång baksidan Freyvägen 2C).

Moped/MC parkering vid Freyvägenhuset [2023-05-25] På grund av montering av byggställning behöver det vara 150 cm fritt från fasaden. Därför kommer det inte gå att nyttja platserna närmast väggen.

Vi jobbar på en lösning där ni ska kunna ställa upp moped/MC från båda sidorna av stället och låsa dem ordentligt. Elmopeder får under byggtiden gärna ställas i cykelförråden. Vårt försäkringsbolag säger dock strikt nej till laddning av elfordon i förrådsutrymmen. 

Container på plats [2023-05-17] En container finns nu på plats på gården för den som behöver slänga saker i samband med att balkongerna på Freyvägen måste utrymmas. Containern finns kvar till torsdag 25 maj.

Container 16 maj [2023-05-11] I samband med att fasadrenoveringen inleds och balkongerna på Freyvägen behöver tömmas kanske det finns skrymmande saker som behöver slängas. Därför kommer en container att finnas på plats på tisdag 16 maj där man kan kasta sådant man vill göra sig av med.

Fasadrenoveringen inleds [2023-05-09] På informationsmötet om fasadrenoveringen framkom önskemål om att så snart som möjligt få information vilken fasad som står först i tur, detta för att medlemmarna ska kunna tömma sina balkonger och montera bort eventuella eluttag. Det är nu bestämt att fasadrenoveringen påbörjas på den långsida av Freyvägenhuset som vetter in mot gården. Ytterligare information om projektet kommer inom kort från entreprenören Kumla Fasad Team.

Avstängt varmvatten 9 maj [2023-05-06] Tisdag 9 maj kommer tappvarmvattnet i föreningen att vara avstängt, detta för att ventiler i cirkulationskretsen ska kunna bytas. Avstängningen kommer att ske tidigast kl 09.00 och vara tills arbetet är slutfört.

Informationsmöte fasadrenovering [2023-05-02] Arbetet med att renovera föreningens fasader kommer snart att inledas. Med anledning av detta kommer entreprenören Kumla Fasad Team AB att hålla ett informationsmöte för att berätta hur arbetet kommer att genomföras. Tid: tisdag 9/5 kl 18.00. Plats: föreningslokalen, baksidan Freyvägen 2C.

Trädgårdsdag 7 maj [2023-04-29] Vår trädgård behöver göras i ordning inför sommaren. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på vårens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 7 maj kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Container för grovsopor [2023-04-29] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där. Containern finns på plats från och med fredag 5 maj.

Tänk på att följande inte får kastas i containern:

• Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
• Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
• Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
• Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
• Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
• Däck.
• Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Dags att sopa din p-plats [2023-04-25] Torsdag 4 maj kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp innan dess sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Driftinformation från Tele2 [2023-04-04] Tele2 meddelar att ”För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbands- och telefonitjänsten. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2023-04-06 12:30 och 2023-04-06 15:30”.

Fasadrenovering [2023-04-04] Styrelsen har nu utvärderat anbuden i upphandlingen avseende fasadrenovering och valt att gå vidare med företaget Kumla Fasadteam AB. Detta efter noggrann granskning av prisbild, omfattning, försäkringar, garantier samt projektlängd. Beslutet är fattat på inrådan av föreningens sakkunnige. Mer information följer när uppstartsmöte med företaget samt föreningens projektledare har ägt rum.

Brf Insjöns boendeapp lanseras [2023-04-04] Styrelsen kan nu med glädje presentera att vi genom Fastighetsägarna har en egen boendeapplikation som alla boende kan ta del av - den finns tillgänglig för alla med smartphone i Google Play eller AppStore. I det pågående arbetet att fortsätta förbättra informationsflödet för medlemmar kommer information presenteras i appen, likaså fortsättningsvis i kvartalsbrev, utskick samt på hemsidan. För närvarande pågår ett arbete att synkronisera bokning av tvättstugan genom appen, när detta är färdigställt kommer samtliga informeras. Mer information finns hos Fastighetsägarna.

Tvättstugan [2023-04-04] Föreningen har köpt in ny städutrustning som möjliggör för varje enskild medlem att lättare sköta enklare städning efter att faciliteterna använts. Vi hoppas även på att ny städutrustning underlättar och uppmuntrar alla om att värna och gemensamt hålla rent i tvättstugan.

OVK-besiktning [2023-04-04] Samtliga lägenheter har nu besiktigats och åtgärdats efter OVK-besiktningen. På flera håll har vi tagit emot positiv feedback på förbättrat inomhusklimat och förbättrad ventilation.

Varmvatten [2023-04-04] Några boende har tidigare påtalat varierande temperatur avseende varmvatten, efter en felsökning av Nacka Drift är detta nu åtgärdat.

Arborist [2023-04-04] Styrelsen har anlitat en arborist som kommer påbörja ett arbete med att beskära trasiga grenar på innergårdens tall som riskerar att falla ned.

Fasadrenovering [2023-01-31] I närtid kommer styrelsen träffa de företag som efter en första sållning presenterat sina anbud för föreningen. Under samtliga möten kommer föreningens externa sakkunnige delta och samtliga anbud granskas närmare mot bakgrund av prisbild, omfattning, försäkringar och garantier samt projektlängd.

Elstatus [2023-01-31] Våra regelbundna elstatusbesiktningar har visat att vårt elnät har passerat sitt bäst-före datum. Det innebär att ledningar från gatan, elmätare samt ledningar upp till lägenheterna behöver ersättas. En stor fördel vid ett sådant byte är att alla lägenheter kan gå från 1-fas till 3-fas och öka kapaciteten för utrustning hemmavid.

Fastighetsägarnas sakkunnige kring el bistår styrelsen i arbetet och med det utökade uppdraget att skapa synergieffekter för kommande anslutning till laddstolpar, utreda om stämmans uppdrag kring IMD med mera. Eftersom elnätets status utgör grundbulten för alla andra nätberoende arbeten har frågan kring laddstolpar tills vidare bordlagts. Mer information om arbetet med elnätet kommer följa under våren, då även särskilda informationsmöten planeras

Boendeapp [2023-01-31] Styrelsen har nu tillgång till en betaversion av Fastighetsägarnas boendeapp. FÄ har dock vissa tekniska utmaningar med delar av appen vilket gjort att styrelsen i nuläget avvaktar med en lansering tills eventuella problem har kunnat undanröjas helt.

Lekplatsen [2023-01-31] Styrelsen har beställt ett nytt lekhus till lekplatsen som kommer ersätta gungorna. Vidare kommer även sanden att fräschas upp på nytt. Den nya installationen kommer innehålla färre rörliga komponenter vilket skapar större säkerhet, mindre underhåll och förhoppningsvis skänka mycket glädje till våra yngre medlemmar under lång tid framöver.

Markarbete [2023-01-31] På Freyvägen pågår för närvarande ett arbete med en stenkista under jorden. Syftet är att underlätta avrinningen från taket och förhindra att vatten kan tränga in i källaren.

Trädgårdsdag [2023-01-31] Föreningens trädgårdsdag äger rum söndagen den 7 maj. Föreningen bjuder på fika!

Årsstämma [2023-01-31] Datum för årsstämma är satt till torsdagen den 8 juni.

Avgifter 2023 [2022-12-01] Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja avgifterna med fyra procent. Följande skäl föranleder detta:
- Hög inflation och höjda priser hos våra drift- och underhållsleverantörer
- Högre bolåneräntor hos bankerna (föreningen har idag ett antal lån med varierande bindningstid)
- Det fasta elavtalet som föreningen haft under flera år löper ut augusti 2023. Under en övergångsperiod kommer föreningen därför, oaktat stämmans beslut om individuell elmätning eller ej, att med stor sannolikhet få en markant ökning i elkostnad mot dagens kostnadsbild.
Beslutet har fattats i samråd med vår förvaltningsekonom hos Fastighetsägarna samt föreningens auktoriserade revisor.

OVK [2022-12-01] Under hösten har OVK – obligatorisk ventilationskontroll – genomförts i föreningen. Föreningen är skyldig att se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. OVK ska göras vart sjätte år. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. För de lägenheter där anmärkningar finns kommer berörda medlemmar att underrättas av föreningens förvaltare så att åtgärder kan vidtas. Därefter sker en ny besiktning.

Vintertider [2022-12-01] De båda boxarna för vintersand som finns på vår gård att sett sina bästa år. Nya sandboxar är beställda och kommer att ersätta de gamla så fort de levererats. Snöskyfflar finns i samtliga portar och för den som behöver lite större redskap finns en snösläde i mangelrummet på Sturevägen.

Brandäkerhet i juletid [2022-12-01] Jul är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Snälla kontrollera era brandvarnare och lämna aldrig levande ljus obevakade. Läs mer.

Energi och uppvärmning [2022-10-22] Mot bakgrund av rådande energisituation i Sverige och omvärlden har några medlemmar hört av sig med frågor om hur vintern och marknadsläget kan komma att påverka oss boende och våra kostnader. Föreningen har idag ett förmånligt elavtal med fast pris som sträcker sig till augusti 2023. Då elavtal med fast pris inte erbjuds av energiföretagen längre, kommer styrelsen behöva se över hela energiförsörjningen grundligt så som mätmetod, kostnader och vilka synergieffekter som kan hålla nere kostnaderna för medlemmarna.

Föreningens bergvärmeanläggning besiktigas årligen av företaget ETK Service.

Laddstolpar [2022-10-22] Arbetet med att sondera marknaden efter lämpliga leverantörer som erbjuder en intressant produkt har varit mycket tidskrävande. Sonderingen har bestått i ett antal olika aktiviteter:

• Intervjuer med ett antal bostadsrättföreningar som haft olika tekniska lösningar som vi kunnat ta lärdom från.
• Kontakt med en oberoende projektledare för installation av laddstolpar för åsikter om rimligheten (prissättning, debiteringsmodell, teknisk lösning) i våra inkomna offerter.
• Kontakt med tre stora aktörer på marknaden. Två av dessa har vi valt att gå vidare med.

I dagsläget har två offerter inkommit, från företaget Opigo samt InCharge (Vattenfall).

Martin Klug (medlem i föreningen och som även har erfarenhet av implementering av laddstolpar) har även medverkat på ett styrelsemöte och bidragit med sin expertis inom området. Föreningen avvaktar nu svar från Naturvårdsverket avseende bidragsansökan som är inskickad.

Fasadrenovering [2022-10-22] Senast föreningens fasader renoverades var under tidigt 1990-tal, dvs för 30 år sedan. Flera sprickor har nu, av naturliga orsaker, tillkommit och på vissa platser ökat i storlek. På många ställen har fasadputsen släppt från underlaget. Detta syns inte utåt, men behöver åtgärdas innan problemen blir större. I syfte att hålla kostnaderna nere har föreningen för avsikt att påbörja renoveringen innan det blir ett akut behov, vilket skulle påverka prisbilden negativt.

Till hjälp har styrelsen gett en sakkunnig i uppdrag att ta in och jämföra offerter samt bistå med vägledning. I nuläget pågår fortfarande informationsinhämtning och förberedelser för ett anbudsförfarande. En positiv nyhet är att vi kunnat konstatera att fönsterkarmarna är i gott skick, vilket gör att vi slipper inkludera ett byte av dessa i projektet.

Ekonomi och avgifter [2022-10-22] Mot bakgrund av rådande inflation, kraftigt höjda priser i drift och hos underhållsleverantörer samt höjda bolåneräntor ser styrelsen nu, i samband med budgetarbetet, över avgiftsnivåerna inför nästa år. Beslut fattas i samråd med vår förvaltningsekonom hos Fastighetsägarna samt föreningens auktoriserade revisor.

Trädgårdsskötsel [2022-10-22] I tidigare utskick har vi uppmärksammat trädgårdsgruppens ideella själar och engagerade arbete. I detta kvartalsbrev vill vi berätta om föreningens Solsidans Trädgård, som är den entreprenör som ansvarar för trädgårdens löpande skötsel. Efter några år med varierande resultat har vi nu hittat ett lokalt företag som gör ett gott arbete med vår trädgård.

Ny förvaltare [2022-10-22] Hendrik Dijkstra är föreningens nye förvaltare från Fastighetsägarna. Vi önskar honom varmt välkommen till föreningen och ser fram emot gott samarbete! Kontaktuppgifter till Hendrik finns här.

Boendeapp [2022-10-22] Styrelsen har för avsikt att framgent lansera en boendeapp för samtliga boende, just nu pågår tester och försök att integrera en sådan med bland annat tvättstugans bokningssystem.

Trädgårdsdag 16 oktober [2022-10-08] Det är dags att låta vår trädgård gå i vintervila och det finns en del göromål som behöver utföras. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på höstens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 16 oktober kl 10.00.

Container för grovsopor [2022-10-08] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där.

Tänk på att följande inte får kastas i containern:

• Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
• Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
• Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
• Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
• Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
• Däck.
• Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Ny förvaltare [2022-09-12] Hendrik Dijkstra är föreningens nye förvaltare. Kontaktuppgifter finns här.

Underhåll bredband [2022-08-17] Tele2 meddelar att ”För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbands- och telefonitjänsten. Detta visar sig som korta avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2022-08-18 12:30 och 2022-08-18 16:30”.

Föreningens radonvärden [2022-07-01] Efter att åtgärder vidtagits i de två lägenheter som hamnade över gränsvärdena för radon kan vi nu konstatera att samtliga lägenheter i föreningen har godkända värden.

Insektshotell [2022-07-01] För att hjälpa den biologiska mångfalden har föreningens trädgårdsgrupp låtit sätta upp två insektshotell på baksidan av pergolan. Ett insektshotell är en bra boplats för många av våra värdefulla pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor. Dessa är viktiga i trädgården på flera sätt, bland annat genom att de hjälper till att bekämpa skadeinsekter.

Individuell elmätning [2022-07-01] På årsmötet 8 juni beslöt föreningens medlemmar att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med anledning av Mikael Wendels motion angående individuell elmätning, att via Fastighetsägarna ta fram information som belyser vilka vinster respektive kostnader som ett införande kan komma att innebära för föreningen. Stämman beslöt att beslutsunderlaget ska tas fram till nästa årsmöte.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll [2022-07-01] Föreningen är skyldig att låta genomföra en obligatorisk ventilationskontroll vart sjätte år. På grund av pandemin har den senaste kontrollen inte kunnat genomföras enligt det intervallet. I stället kommer den att utföras mot slutet av året. Mer information kommer längre fram.

Nytt filter för torktumlare [2022-07-01] Det externa filtret till den stora torktumlaren i tvättstugan har bytts ut mot ett mer funktionellt filter. Det nya sitter, liksom det förra, bakom torktumlaren och behöver rengöras efter varje användning för bästa funktion.

Nya rutiner vid överlåtelser [2022-05-18] För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser. Beslut om medlemskap tas på ordinarie styrelsemöte, normalt sett en gång i månaden utom i juli.