Brf Insjön
Aktuellt i Brf Insjön
Här återfinns all information om vad som händer för tillfället i Brf Insjön. För att smidigt och snabbt få reda på när något nytt händer föreslår vi att du anmäler dig till föreningens nyhetsbrev.
bt
Nyheter

Fasadrenovering [2023-01-31] I närtid kommer styrelsen träffa de företag som efter en första sållning presenterat sina anbud för föreningen. Under samtliga möten kommer föreningens externa sakkunnige delta och samtliga anbud granskas närmare mot bakgrund av prisbild, omfattning, försäkringar och garantier samt projektlängd.

Elstatus [2023-01-31] Våra regelbundna elstatusbesiktningar har visat att vårt elnät har passerat sitt bäst-före datum. Det innebär att ledningar från gatan, elmätare samt ledningar upp till lägenheterna behöver ersättas. En stor fördel vid ett sådant byte är att alla lägenheter kan gå från 1-fas till 3-fas och öka kapaciteten för utrustning hemmavid.

Fastighetsägarnas sakkunnige kring el bistår styrelsen i arbetet och med det utökade uppdraget att skapa synergieffekter för kommande anslutning till laddstolpar, utreda om stämmans uppdrag kring IMD med mera. Eftersom elnätets status utgör grundbulten för alla andra nätberoende arbeten har frågan kring laddstolpar tills vidare bordlagts. Mer information om arbetet med elnätet kommer följa under våren, då även särskilda informationsmöten planeras

Boendeapp [2023-01-31] Styrelsen har nu tillgång till en betaversion av Fastighetsägarnas boendeapp. FÄ har dock vissa tekniska utmaningar med delar av appen vilket gjort att styrelsen i nuläget avvaktar med en lansering tills eventuella problem har kunnat undanröjas helt.

Lekplatsen [2023-01-31] Styrelsen har beställt ett nytt lekhus till lekplatsen som kommer ersätta gungorna. Vidare kommer även sanden att fräschas upp på nytt. Den nya installationen kommer innehålla färre rörliga komponenter vilket skapar större säkerhet, mindre underhåll och förhoppningsvis skänka mycket glädje till våra yngre medlemmar under lång tid framöver.

Markarbete [2023-01-31] På Freyvägen pågår för närvarande ett arbete med en stenkista under jorden. Syftet är att underlätta avrinningen från taket och förhindra att vatten kan tränga in i källaren.

Trädgårdsdag [2023-01-31] Föreningens trädgårdsdag äger rum söndagen den 7 maj. Föreningen bjuder på fika!

Årsstämma [2023-01-31] Datum för årsstämma är satt till torsdagen den 8 juni.

Avgifter 2023 [2022-12-01] Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja avgifterna med fyra procent. Följande skäl föranleder detta:
- Hög inflation och höjda priser hos våra drift- och underhållsleverantörer
- Högre bolåneräntor hos bankerna (föreningen har idag ett antal lån med varierande bindningstid)
- Det fasta elavtalet som föreningen haft under flera år löper ut augusti 2023. Under en övergångsperiod kommer föreningen därför, oaktat stämmans beslut om individuell elmätning eller ej, att med stor sannolikhet få en markant ökning i elkostnad mot dagens kostnadsbild.
Beslutet har fattats i samråd med vår förvaltningsekonom hos Fastighetsägarna samt föreningens auktoriserade revisor.

OVK [2022-12-01] Under hösten har OVK – obligatorisk ventilationskontroll – genomförts i föreningen. Föreningen är skyldig att se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. OVK ska göras vart sjätte år. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. För de lägenheter där anmärkningar finns kommer berörda medlemmar att underrättas av föreningens förvaltare så att åtgärder kan vidtas. Därefter sker en ny besiktning.

Vintertider [2022-12-01] De båda boxarna för vintersand som finns på vår gård att sett sina bästa år. Nya sandboxar är beställda och kommer att ersätta de gamla så fort de levererats. Snöskyfflar finns i samtliga portar och för den som behöver lite större redskap finns en snösläde i mangelrummet på Sturevägen.

Brandäkerhet i juletid [2022-12-01] Jul är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Snälla kontrollera era brandvarnare och lämna aldrig levande ljus obevakade. Läs mer.

Energi och uppvärmning [2022-10-22] Mot bakgrund av rådande energisituation i Sverige och omvärlden har några medlemmar hört av sig med frågor om hur vintern och marknadsläget kan komma att påverka oss boende och våra kostnader. Föreningen har idag ett förmånligt elavtal med fast pris som sträcker sig till augusti 2023. Då elavtal med fast pris inte erbjuds av energiföretagen längre, kommer styrelsen behöva se över hela energiförsörjningen grundligt så som mätmetod, kostnader och vilka synergieffekter som kan hålla nere kostnaderna för medlemmarna.

Föreningens bergvärmeanläggning besiktigas årligen av företaget ETK Service.

Laddstolpar [2022-10-22] Arbetet med att sondera marknaden efter lämpliga leverantörer som erbjuder en intressant produkt har varit mycket tidskrävande. Sonderingen har bestått i ett antal olika aktiviteter:

• Intervjuer med ett antal bostadsrättföreningar som haft olika tekniska lösningar som vi kunnat ta lärdom från.
• Kontakt med en oberoende projektledare för installation av laddstolpar för åsikter om rimligheten (prissättning, debiteringsmodell, teknisk lösning) i våra inkomna offerter.
• Kontakt med tre stora aktörer på marknaden. Två av dessa har vi valt att gå vidare med.

I dagsläget har två offerter inkommit, från företaget Opigo samt InCharge (Vattenfall).

Martin Klug (medlem i föreningen och som även har erfarenhet av implementering av laddstolpar) har även medverkat på ett styrelsemöte och bidragit med sin expertis inom området. Föreningen avvaktar nu svar från Naturvårdsverket avseende bidragsansökan som är inskickad.

Fasadrenovering [2022-10-22] Senast föreningens fasader renoverades var under tidigt 1990-tal, dvs för 30 år sedan. Flera sprickor har nu, av naturliga orsaker, tillkommit och på vissa platser ökat i storlek. På många ställen har fasadputsen släppt från underlaget. Detta syns inte utåt, men behöver åtgärdas innan problemen blir större. I syfte att hålla kostnaderna nere har föreningen för avsikt att påbörja renoveringen innan det blir ett akut behov, vilket skulle påverka prisbilden negativt.

Till hjälp har styrelsen gett en sakkunnig i uppdrag att ta in och jämföra offerter samt bistå med vägledning. I nuläget pågår fortfarande informationsinhämtning och förberedelser för ett anbudsförfarande. En positiv nyhet är att vi kunnat konstatera att fönsterkarmarna är i gott skick, vilket gör att vi slipper inkludera ett byte av dessa i projektet.

Ekonomi och avgifter [2022-10-22] Mot bakgrund av rådande inflation, kraftigt höjda priser i drift och hos underhållsleverantörer samt höjda bolåneräntor ser styrelsen nu, i samband med budgetarbetet, över avgiftsnivåerna inför nästa år. Beslut fattas i samråd med vår förvaltningsekonom hos Fastighetsägarna samt föreningens auktoriserade revisor.

Trädgårdsskötsel [2022-10-22] I tidigare utskick har vi uppmärksammat trädgårdsgruppens ideella själar och engagerade arbete. I detta kvartalsbrev vill vi berätta om föreningens Solsidans Trädgård, som är den entreprenör som ansvarar för trädgårdens löpande skötsel. Efter några år med varierande resultat har vi nu hittat ett lokalt företag som gör ett gott arbete med vår trädgård.

Ny förvaltare [2022-10-22] Hendrik Dijkstra är föreningens nye förvaltare från Fastighetsägarna. Vi önskar honom varmt välkommen till föreningen och ser fram emot gott samarbete! Kontaktuppgifter till Hendrik finns här.

Boendeapp [2022-10-22] Styrelsen har för avsikt att framgent lansera en boendeapp för samtliga boende, just nu pågår tester och försök att integrera en sådan med bland annat tvättstugans bokningssystem.

Trädgårdsdag 16 oktober [2022-10-08] Det är dags att låta vår trädgård gå i vintervila och det finns en del göromål som behöver utföras. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på höstens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 16 oktober kl 10.00.

Container för grovsopor [2022-10-08] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där.

Tänk på att följande inte får kastas i containern:

• Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
• Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
• Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
• Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
• Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
• Däck.
• Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Ny förvaltare [2022-09-12] Hendrik Dijkstra är föreningens nye förvaltare. Kontaktuppgifter finns här.

Underhåll bredband [2022-08-17] Tele2 meddelar att ”För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbands- och telefonitjänsten. Detta visar sig som korta avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2022-08-18 12:30 och 2022-08-18 16:30”.

Föreningens radonvärden [2022-07-01] Efter att åtgärder vidtagits i de två lägenheter som hamnade över gränsvärdena för radon kan vi nu konstatera att samtliga lägenheter i föreningen har godkända värden.

Insektshotell [2022-07-01] För att hjälpa den biologiska mångfalden har föreningens trädgårdsgrupp låtit sätta upp två insektshotell på baksidan av pergolan. Ett insektshotell är en bra boplats för många av våra värdefulla pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor. Dessa är viktiga i trädgården på flera sätt, bland annat genom att de hjälper till att bekämpa skadeinsekter.

Individuell elmätning [2022-07-01] På årsmötet 8 juni beslöt föreningens medlemmar att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med anledning av Mikael Wendels motion angående individuell elmätning, att via Fastighetsägarna ta fram information som belyser vilka vinster respektive kostnader som ett införande kan komma att innebära för föreningen. Stämman beslöt att beslutsunderlaget ska tas fram till nästa årsmöte.

OVK – obligatorisk ventilationskontroll [2022-07-01] Föreningen är skyldig att låta genomföra en obligatorisk ventilationskontroll vart sjätte år. På grund av pandemin har den senaste kontrollen inte kunnat genomföras enligt det intervallet. I stället kommer den att utföras mot slutet av året. Mer information kommer längre fram.

Nytt filter för torktumlare [2022-07-01] Det externa filtret till den stora torktumlaren i tvättstugan har bytts ut mot ett mer funktionellt filter. Det nya sitter, liksom det förra, bakom torktumlaren och behöver rengöras efter varje användning för bästa funktion.

Ny styrelse [2022-06-09] Sedan föreningens ordinarie stämma 8 juni ser styrelsens sammansättning ut enligt följande. 

 • Ordförande: Ola Bergman
 • Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad
 • Sekreterare: Daniel Eklund
 • Kassör: Elin Hellman Nordblom
 • Ledamot: Carl-Hampus Lundberg
 • Ledamot (HSB): Alessandro Ianno
 • Suppleant: Mika Ferraresi
 • Revisorer: Kristina Nyberg och Anna Stenberg (Mazars)
 • Revisorssuppleanter: Ansa Messner
 • Valberedning: Rosemarie Eklund (sammankallande) och Barbro Liljebäck

Årsstämma 8 juni [2022-05-24] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum onsdag 8 juni kl 19.00. Kallelse sätts upp i portarna. Kallelse, liksom övriga årsmöteshandlingar, finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

Nya rutiner vid överlåtelser [2022-05-18] För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till www.ny-medlem.se. Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser. Beslut om medlemskap tas på ordinarie styrelsemöte, normalt sett en gång i månaden utom i juli.

Avbrott bredband och telefoni [2022-04-26] Tele2 meddelar följande angående föreningens nät: ”För att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredbands- och telefonitjänsten. Detta visar sig som avbrott. Arbetet kommer att pågå mellan 2022-04-28 09:00 och 2022-04-28 10:00”.

Container för grovsopor [2022-04-19] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där. Containern finns på plats från och med fredag 22 april.

Tänk på att följande inte får kastas i containern:

• Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
• Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
• Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
• Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
• Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
• Däck.
• Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Laddstolpar [2022-04-09] Tack till alla som svarat på intresseundersökningen gällande laddstolpar för elbilar. Svaren visade på att det finns ett intresse för att kunna ladda elbilar i föreningen, vilket gör att vi nu går vidare med en förstudie för att ta reda på hur förutsättningarna för en installation i föreningen ser ut och vilka kostnader det innebär.

Fasadrenovering [2022-04-09] Den renovering av fasaderna som var planerad att ske i år har flyttats fram till nästa år. Anledningen är det osäkra läge som rådde i början året när det gällde Covid-19. Då var smittspridningen hög och för att undvika en situation där renoveringen inleddes samtidigt som många tvingades vistas hemma dagtid togs beslutet att skjuta på projektet. Just i början av året fanns en möjlighet att bromsa fasadrenoveringen utan att det medför extra kostnader för föreningen.

Balkongtvätt [2022-04-09] Ett antal balkonger i föreningen är i behov att få sina utsidor tvättade. Även detta kommer att ske nästa år i samband med fasadrenoveringen. Dels har det visat sig både dyrt och svårt att hitta någon som kan utföra jobbet, dels kommer renoveringen av fasaderna att smutsa ner, vilket gör att det är bättre att vänta med rengöringen tills renoveringen är klar.

Trädgårdsdag 24 april [2022-04-09] Vår trädgård behöver göras i ordning inför sommaren. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på vårens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 24 april kl 10.00. Föreningen bjuder på korv och fika.

Dags att sopa din p-plats [2022-04-07] Måndag 11 april kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp innan dess sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Skyddsrum. [2022-03-07] Det finns ett skyddsrum i vart och ett av föreningens tre hus. Det är de utrymmen som idag används som cykelrum och som märkts med orange/blå skyddsrumsskyltar. Vid behov kan rummen tömmas inom den av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – angivna tidsramen på två dygn. I varje skyddsrum finns ett förråd med skyddsrumsutrustning.

Laddstolpar [2022-03-01] Vi går idag ut med en intresseundersökning kring installation av laddstolpar till våra medlemmar i Brf Insjön. Syftet med undersökningen är att få ett underlag över aktuellt behov av laddstolpar. Undersökningen ligger till grund för beslut om vidare åtgärder. Oavsett om ni har behov av laddstolpe eller ej ser vi gärna att ni svarar. En hög svarsfrekvens är naturligtvis viktig. Sista svarsdag är 13/3. Formuläret finns här.

Avgifter 2022 [2021-11-25] I och med årsskiftet kommer månadsavgifterna att höjas med två procent. Hyran för parkeringsplatser höjs till 350 kr/månad.

Tider i tvättstugan [2021-11-25] Av tekniska anledningar har tiderna för tvättpassen på söndagar varit tvungna att ändras. Justeringarna är redan gjorda och de nya tiderna syns i bokningssystemet.

Resultat radonmätning [2021-11-25] Den radonmätning som genomförts i våra lägenheter visar att åtgärderna med vädringsventiler i stort haft önskad effekt. Endast två lägenheter ligger nu över de aktuella gränsvärdena. De berörda medlemmarna har informerats och nödvändiga insatser görs.

Lekparken stängd i väntan på service [2021-10-28] I samband med den senaste besiktningen av lekparken fick vi ett antal nedslag som måste åtgärdas. Då vi sätter säkerheten högst har vi därför valt att stänga av lekparken i väntan på serviceåtgärder.

Blåljuskod [2021-10-27] Brf Insjön har i samverkan med Polismyndigheten infört så kallad blåljuskod. Detta innebär att polis, räddningstjänst och ambulans har tillgång till en dygnet-runt kod för inpassage till varje port i föreningen, i syfte att snabbt kunna bereda sig tillträde vid akuta händelser. Koden är hemlig och delges vid behov från polisens regionledningscentral direkt till polis, ambulans och räddningstjänst vid exempelvis hjärtstoppslarm, brand eller brott mot liv och hälsa. På så sätt minimeras även kostnader som annars tillkommer om entrédörrar behöver forceras. Dekaler för denna samverkan finns nu uppsatta i berörda portar.

Matavfall [2021-10-27] Vi är som förening mycket bra på att sortera matavfall, och du som inte sorterar matavfallet idag kan lätt komma igång! I mangelrummet (källargången Sturevägen 4, nära tvättstugan) finns påshållare och avfallspåsar, och på Nacka Kommuns hemsida finns bra information om vad man ska tänka på. Totalt samlas det in runt 2 500 ton matavfall årligen i Nacka Kommun, och det skräpet blir till biogas och biogödsel.

Tidningsåtervinningen upphör [2021-10-27] I och med att tidningsåtervinningen i föreningen utnyttjas i mycket liten utsträckning kommer den servicen att avvecklas från årsskiftet. För den som därefter behöver återvinna tidningar finns alternativ på nära håll. På parkeringen längs järnvägen, ett hundratal meter bort mot Igelboda station, finns en behållare för återvinning av tidningar. Utöver det finns även möjlighet att lämna tidningar på kommunens återvinningsstationer.

Märkning av cyklar [2021-09-28] Våra källarutrymmen och cykelställ behöver rensas. Därför ber vi samtliga medlemmar att senast 9 oktober märka upp sina cyklar och barnvagnar som förvaras i cykelrummen, barnvagnsrummen eller cykelställen utomhus med namn och lägenhetsnummer. Tänk även på att ta bort eventuella lås som lämnats fastlåsta i cykelställen. Därefter kommer omärkta cyklar och barnvagnar, liksom övriga saker som enligt föreningens ordningsregler inte ska förvaras i källarna – till exempel möbler, leksaker och byggmaterial – att kastas.

Eldningsförbud [2021-07-15] Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 15 juli 2021. Förbudet gäller tills vidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Blomvattning [2021-06-23] Sommartid behöver vi hjälpas åt med vattningen av våra blommande krukor vid portarna. Om – till exempel ni som bor längst ned – ser till att vattenkannan alltid är minst halvfull så är det enkelt för vem som helst att vattna lite i krukan när det behövs.

Tvättstugan [2021-06-23] Tvättstugan lämnas inte alltid i det skick som är önskvärt. Tänk på att städa efter dig efter avslutat pass. Gör rent tvättmedelsfacken i tvättmaskinerna, rensa filtret i torktumlaren och städa av golvet. Lämna inte era tvättmedelskartonger och sköljmedelsflaskor i tvättstugan. Var och en ansvarar för att slänga kartonger och flaskor på återvinningsstation.

Grillning [2021-06-23] Grillning är inte tillåten på balkongerna. Om grillen placeras på gräsmattan, tänk på brandrisken och ha vattenslangen nära till hands. Lämna inte din grill obevakad förrän den är helt släckt.

Rökning och fimpar [2021-06-23] Det slängs cigarettfimpar på föreningens mark. Dels är det ingen vacker syn, dels är det inte lämpligt med tanke på att det finns små barn i föreningen som kan få i sig dem. Vi ber därför rökarna i fråga att ta hand om sina fimpar. Vi ber även er som röker på balkongerna tänka på att röken lätt letar sig in till grannarna och medför obehag.

Tomater och chili [2021-06-23] Tack till den medlem som skänkte bort övertaliga tomat- och chiliplantor. En vänlig gest som uppskattas.

Ny styrelse [2021-06-02] Vid föreningens ordinarie stämma 1 juni skedde en del förändringar av styrelsens sammansättning. 

 • Ordförande: Ola Bergman
 • Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad
 • Sekreterare: Magnus Fredholm
 • Kassör: Elin Hellman Nordblom
 • Ledamot: Daniel Eklund
 • Ledamot (HSB): Fred Åkesson
 • Suppleant: Margareta Palmberg
 • Revisorer: Kristina Nyberg och Anna Stenberg (Mazars)
 • Revisorssuppleanter: Ansa Messner och Åsa Thelin (Mazars)
 • Valberedning: Rosemarie Eklund (sammankallande) och Barbro Liljebäck

Stämma i Corona-tider [2021-05-18]

 • Den 1 juni kommer årets stämma äga rum utomhus i föreningens trädgård med anledning av Corona-viruset.
 • Det är allas ansvar att hindra spridning av sjukdomen.
 • Stanna hemma om du känner symptom eller varit nära någon som är sjuk.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra.
 • Observera att möjlighet att rösta genom ombud har underlättats:
  Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har tillfälliga regler införts. Bland annat innebär detta att styrelsen i en bostadsrättsförening inför en viss föreningsstämma får besluta att medlemmarna har rätt att anlita ett ombud som inte ingår i den krets som anges i 9 kap. 14 § 4 bostadsrättslagen (1991:614) och att ett ombud får företräda fler än en medlem. Denna fullmakt förutsätter att styrelsen fattat ett sådant beslut. Reglerna följer av 6 § i lagen och gäller till och med 31 december 2021. Fullmakten finns att hämta på föreningens hemsida eller erhållas från styrelsen. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad och daterad. Styrelsen i Brf Insjön fattade detta beslut på styrelsemötet 2021-05-18.

Årsstämma 1 juni [2021-05-18] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum tisdag 1 juni kl 19.00. Kallelse sätts upp i portarna. Kallelse, liksom övriga årsmöteshandlingar, finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

Dags att sopa parkeringen [2021-04-20] Tisdag 4 maj kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp innan dess sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Trädgårdsdag 9 maj [2021-04-19] Vår trädgård behöver göras i ordning inför sommaren. Det vore därför trevligt att se så många som möjligt av föreningens medlemmar på vårens trädgårdsdag. Vi träffas i trädgården söndag 9 maj kl 10.00.

Container för grovsopor [2021-04-19] I samband med föreningens trädgårdsdag kommer vi att ställa upp en container för grovsopor på gården. Passa på att slänga sådant som är skrymmande där.

Tänk på att följande inte får kastas i containern:

• Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
• Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
• Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
• Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
• Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
• Däck.
• Farligt avfall – målarfärg, • kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Vattenavstängning 31 mars [2021-03-29] På grund av arbete i pannrummet kommet vattnet att vara avstängt onsdagen 31 mars mellan kl 09.00 och 14.00. Troligen kommer vattnet att kunna sättas på tidigare, men tappa upp vatten i någon hink för spolning i toaletten och kanske lite för dryck också.

Freyvägen 2 kommer att ha kallvatten, men inte varmvatten. Övriga adresser kommer att vara utan både varmt och kallt vatten.

Mobil kretsloppscentral [2021-03-29] Lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall till Nacka kommuns mobila kretsloppscentral. Perfekt för dig utan bil! Den mobila kretsloppscentralen är två lastbilar som körs av Nacka vatten och avfalls entreprenör. Turen går sex helger per år och stannar tre gånger på respektive hämtställe. Aktuell turlista hittar du här.

Nytt bokningssystem för tvättstugan [2021-03-01] Nu har det blivit dags att överge den gamla nyckeltavlan till förmån för ett digitalt bokningssystem, och här kommer en del information om det praktiska.

Bokningar gjorda på nyckeltavlan gäller till och med 31/3 2021. Efter detta datum kommer tavlan att monteras ner.

Bokningar i det nya systemet kan göras redan nu, men tidigaste tid som går att boka i nya systemet är 1/4 2021.

För att boka använder du i fortsättningen panelen utanför tvättstugan. Du identifierar dig genom att blippa någon av nyckelbrickorna (samma som du använder för att öppna portarna), vilka också används för att öppna tvättstuga och torkrum.

Precis som förut gäller att det inte går att boka mer än en tid åt gången, men däremot finns nu möjlighet att boka endast ett torkrum (det mindre, närmast ytterdörren).

Den "normala" tvättstugebokningen innefattar numera tvättstugan och det större torkrummet, och den som vill använda båda torkrummen bokar upp även det andra torkrummet (förutsatt att det är ledigt).

Tvättpelaren fungerar ungefär som tidigare, men förutom att starta tvättiden direkt går det också att boka en tid senare samma dag.

Bruksanvisning för panelen finns här och vid panelen utanför tvättstugan.

Vid frågor mejla eller ring Magnus Fredholm.

Ny förvaltare [2021-01-08] Jens Fjellner ersätter Johan Södergren som föreningens förvaltare hos Fastighetsägarna. För kontaktuppgifter, se Förvaltning.

Insamling av julgranar [2021-01-03] När julgranen barrat klart hemma hjälper Nacka kommundig att bli av med den. Helgen den 9-10 januari klockan 11-17 finns containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i Nacka. För Saltsjöbaden gäller följande:

 • Lördag 9/1 kl. 11-17, parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen
 • Söndag 10/1 kl. 11-17, parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen

Avgifter 2021 [2020-12-02] Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 2% från och med 1 januari 2021.

Styrelsen ansvarar för att fastigheten ska kunna leva vidare och att årsavgiften är satt efter föreningens framtida behov för uppnående av en sund ekonomi. Årsavgiften ska täcka kostnader som finns för tillfället men även framtida kostnader som uppkommer på grund av nuvarande medlemmars slitage på fastigheten – det vill säga årsavgiften ska sättas rättvist så att kostnaden inte skjuts på framtida medlemmar – och därmed vara sådan att föreningen har ett tillräckligt bra sparande för att klara underhåll och investeringar enligt underhållsplanen. Föreningens sparande måste klara eventuella underskattningar av kostnader enligt underhållsplanen, oförutsedda kostnader och investeringsbehov samt eventuella räntehöjningar så att årsavgiften inte behöver chockhöjas utan kan hållas så jämn som möjligt över tid. Sparandet bör som riktvärde vara minst 200 kr per m² och år enligt HSB.

Föreningen har för närvarande ett sparande på ca 173 kr per m² och år för ett normalår (ett år utan stora underhållsåtgärder). Sparandet understiger därmed det rekommenderade minsta sparandet på 200 kr per m² och år. Ränteläget är dessutom väldigt gynnsamt (lågt) just nu, vilket gör att föreningens sparande – med oförändrad lånebild – blir än lägre om, och när, räntorna går upp. Styrelsen bedömer att det är lämpligt, trots föreningens relativt goda ekonomi, att höja årsavgiften med 2% även för år 2021 i en strävan att något ytterligare närma sig ett sparande enligt riktvärdet på 200 kr per m² och år. En höjning av årsavgiften med 2% motsvarar halva den höjning som skulle krävas för att i dagsläget komma upp till minimisparandet enligt riktvärdet.
Styrelsen har för avsikt att förbättra föreningens ekonomi ytterligare genom att utnyttja det för närvarande låga ränteläget till att framöver amortera och kanske även slutbetala lån som föreningen har. Genom att föreningen minskar sina lån kommer räntekostnaderna att minska och föreningen kommer inte att vara lika känslig för eventuella räntehöjningar. Detta i sin tur bidrar till att föreningen även framöver kommer att ha en stabil och sund ekonomi så att framtida kostnader enligt underhållsplanen kan tas om hand samtidigt som avgiftsnivån kan hållas jämn på sikt.

Säkerhet i juletid [2020-12-02] Jul är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Snälla kontrollera era brandvarnare och lämna aldrig levande ljus obevakade. Läs mer.

Justering spaltventiler [2020-11-20] Monteringen av spaltventiler i föreningens lägenheter är klar, men tyvärr har det upptäckts att vissa ventiler monterats så att det inte längre går att dela på fönsterbågen, och även om det inte är speciellt kul att tvätta fönster måste det naturligtvis gå att göra.

Därför kommer Indoors montörer att inspektera och i förekommande fall justera ventilerna torsdag 3 december. För den som inte kan vara hemma denna dag kan nyckel lämnas till Indoors personal 7-7.30 på torsdagsmorgonen, utanför porten till Sturevägen 4B. Fungerar inget av dessa alternativ, så kolla om någon granne kan hjälpa dig. Då detta är endast är en dags arbete vill vi undvika att använda nyckelboxen.

Arbetet kommer att utföras av samma killar som ursprungligen monterade ventilerna, och arbetet tar mellan ett par minuter till en kvart, beroende på om någon eller några ventiler måste justeras.

Behöver du komma i kontakt med montörerna går det bra att ringa Karim under arbetstid (7–16) på 0733-40 18 88.

Härlig höst [2020-10-20] Nu är hösten här på riktigt, och det känns härligt att vi fick ett så bra väder på trädgårdsdagen! Kanske var det också därför uppslutningen var så god, vilket i sin tur gjorde att vi hann med allt vi föresatt oss, och det innan klockan ens var 12. Bra jobbat av alla inblandade! Spaltventilerna [2020-10-20] Arbetet med att montera spaltventiler i alla lägenheter är i princip klart, och det har tack vare en närmast felfri insats från alla oss boende gått fantastiskt smidigt. Det har dock varit en hel del frågor under arbetet, och den kanske viktigaste är: Varför har detta arbete utförts? Svaret är att spaltventilernas primära uppgift är att öka luftcirkulationen, vilket både sänker mängden radon i inomhusluften och dessutom ger oss ett bättre inomhusklimat över lag. När nu spaltventilerna är på plats kommer vi sannolikt under gränsvärdet för Radon i samtliga lägenheter. Under vintern kommer radonhalten att kontrolleras, och vi återkommer i vår med information om mätresultatet. Matavfall [2020-10-20] Det är också mycket glädjande att se hur effektiva vi blivit med sorteringen av matavfall, och även om Nacka Kommun inte kan leverera siffror på exakt hur bra det gått för just vår förening känns det ändå bra att vi är en del i ett kretslopp som årligen samlar in runt 2 500 ton matavfall.

Spaltventilerna [2020-10-20] Arbetet med att montera spaltventiler i alla lägenheter är i princip klart, och det har tack vare en närmast felfri insats från alla oss boende gått fantastiskt smidigt. Det har dock varit en hel del frågor under arbetet, och den kanske viktigaste är: Varför har detta arbete utförts? Svaret är att spaltventilernas primära uppgift är att öka luftcirkulationen, vilket både sänker mängden radon i inomhusluften och dessutom ger oss ett bättre inomhusklimat över lag. När nu spaltventilerna är på plats kommer vi sannolikt under gränsvärdet för Radon i samtliga lägenheter. Under vintern kommer radonhalten att kontrolleras, och vi återkommer i vår med information om mätresultatet.

Matavfall [2020-10-20] Det är också mycket glädjande att se hur effektiva vi blivit med sorteringen av matavfall, och även om Nacka Kommun inte kan leverera siffror på exakt hur bra det gått för just vår förening känns det ändå bra att vi är en del i ett kretslopp som årligen samlar in runt 2 500 ton matavfall.  

Balkongarbeten 8-9 september [2020-09-07] Den 8-9 september mellan ca 08.00 och 17.00 kommer Stockholm Betongkonsult att utföra arbeten på och kring föreningens balkonger. Arbetena kommer att genomföras utifrån via skylift och stege, så ingen behöver vara hemma eller lämna nyckel. Balkonger med inglasning lämnas öppna eller olåsta för att tillse åtkomst. Störande ljud från t ill exempel borrmaskin och slagdon kommer att förekomma.

Nya stadgar [2020-09-07] Föreningens nya stadgar, som antogs på den senaste föreningsstämman, har nu registrerats av Bolagsverket. Stadgarna kan laddas ner här.

Vattenläcka Freyvägen [2020-08-12] Nacka vatten och avfall meddelar att ”en akut vattenläcka på/vid Freyvägen gör att vi har stängt av vattnet. Reparationsarbete pågår. Se till att alla vattenkranar hålls stängda. Ett tappställe där du kan hämta vatten kommer att upprättas vid Freyvägen 5b. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart. Mer information finner du på vår hemsida”. 

Vattenavstängning [2020-06-29] Onsdag 1/7 kommer vattnet i föreningen att stängas av kl 09.00-11.00 för ett mindre arbete.

Stämma i Corona-tider [2020-05-18]

 • Den 2 juni kommer årets stämma äga rum utomhus i föreningens trädgård med anledning av Corona-viruset.
 • Det är allas ansvar att hindra spridning av sjukdomen.
 • Stanna hemma om du känner symptom eller varit nära någon som är sjuk.
 • Tänk på att hålla avstånd till andra.
 • Observera att möjlighet att rösta genom ombud har underlättats. Genom lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har tillfälliga regler införts. Bland annat innebär detta att styrelsen i en bostadsrättsförening kan tillåta att andra än de personkategorier som enligt stadgarna och bostadsrättslagen får vara ombud för medlemmarna vid en föreningsstämma samt att ombud får företräda fler än en medlem. Denna fullmakt förutsätter att styrelsen fattat ett sådant beslut. Reglerna följer av 6 § i lagen och gäller 15 april 2020 till och med 31 december 2020. Fullmakten, finns att hämta på föreningens hemsida eller erhållas från styrelsen. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad och daterad. Styrelsen i Brf Insjön fattade detta beslut på styrelsemötet 2020-05-18.

Årsstämma 2 juni [2020-05-18] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum tisdag 2 juni kl 19.00. Kallelse sätts upp i portarna. Kallelse, liksom övriga årsmöteshandlingar, finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

Dags att sopa parkeringen [2020-04-19] Onsdag 29 april kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp innan dess sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Återvinning i tvättstugan [2020-04-10] I tvättstugan har sopsäcken ersatts med en mindre papperskorg som endast är avsedd för ludd från torktumlare och annat småskräp. För att minska mängden kartong och plast bland hushållsavfall i sophuset, ber vi samtliga boende slänga sina tomma tvättmedelskartonger samt plastflaskor för tvätt- och sköljmedel på återvinningsstation.

Rastning av hund [2020-04-10] Vi ber hundägarna att inte rasta sina hundar på gården. Tänk på de barn som leker där och välj i stället andra platser för rastning.

Trädgårdsdagen inställd [2020-04-10] På grund av covid-19 och dess framfart har vi beslutat att ställa in vårens trädgårdsdag. De göromål som normalt utförs då ska vi se till att ordna på annat vis.

Matkomposten [2020-04-10] Det är glädjande att se att återvinningen av matavfall sköts så bra i sophuset. För medlemmar som ännu inte börjat sortera ut sitt matavfall finns påsar och påshållare att hämta i mangelrummet i Sturevägshuset.

Föreningsstämma [2020-04-10] Årets föreningsstämma planeras preliminärt till den 2 juni. Kallelse sker senast två veckor innan, och vi får avvakta definitivt datum beroende på utvecklingen av coronapandemin. Styrelsen undersöker möjligheten att genomföra stämman utomhus i vår trädgård, allt för att minimera risk för smittspridning.

Återvinning av julgranar [2020-01-03] Julgranar får inte lämnas i föreningens sophus eller på gården, men när julen är över hjälper Nacka kommun dig att bli av med julgranen. Lördag 11 januari och söndag 12 januari klockan 11–17 finns containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i kommunen. För Brf Insjön är närmaste insamlingsplats parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen.

Du kan även lämna din gran till återvinningscentralerna i Boo, Älta och Östervik.

De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka två månader.

Julen närmar sig med stormsteg [2019-12-01] Jul är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Snälla kontrollera era brandvarnare och lämna aldrig levande ljus obevakade. Se även informationen från Brandskyddsföreningen.

Avgifter 2020 [2019-12-01] I och med årsskiftet kommer månadsavgifterna att höjas med två procent.

Laddstolpar på parkeringen [2019-12-01] Efter att ha sammanställt enkätsvaren angående laddning av elbilar kan vi konstatera att intresset för laddstolpar är litet. Det gör att projektet läggs på is för tillfället. När det finns ett större intresse kommer projektet att återupptas.

Matåtervinningen [2019-12-01] Som vi tidigare kunnat konstatera har återvinningen av matavfall fallit väl ut, både när det gäller mängden avfall som skickas till kompost och att det hamnar i rätt kärl. För den som ännu inte börjat sortera finns påshållare att hämta i mangelrummet i Sturevägshuset. Genom att sortera matavfallet gör vi miljön en tjänst samtidigt som kostnaderna för sophantering blir lägre för föreningen. Låt gärna kärlen för matkompost vara vända med handtagen ut mot sophusets ingång. Det underlättar för dem som ska hämta.

Matavfallet [2019-10-07] Det är glädjande att se hur väl sorteringen av matavfall fallit ut. För den som ännu inte börjat sortera finns påshållare att hämta i mangelrummet i Sturevägshuset. Genom att sortera matavfallet gör vi miljön en tjänst samtidigt som kostnaderna för sophantering blir lägre för föreningen.

Biblioteket avvecklas [2019-10-07] Det lilla ”biblioteket” i mangelrummet där medlemmar kunnat hämta och lämna böcker kommer att avvecklas. Anledningen är brandsäkerhetsskäl och det faktum att det utnyttjats i mycket ringa omfattning. Passa på att hämta de böcker du vill ha. Efter 20 oktober kommer de att skickas till återvinning.

Brandvarnare [2019-10-07] Tänk på att se till att du har brandvarnare i din lägenhet och att de är försedda med fungerande batterier.

Ny förvaltare [2019-09-23] Johan Södergren på Fastighetsägarna är föreningens nya förvaltare. Kontaktuppgifter och telefontider finns under rubriken Förvaltning.

Nu ska vårt matavfall komma till nytta [2019-09-23] På stämman i våras beslutade Brf Insjöns medlemmar att vi vill vara med och bidra till en bättre miljö och minska behovet av fossila drivmedel och konstgödsel. Därför ska vi börja sortera ut vårt matavfall och slänga det i bruna kärl som placerats bland övriga sopkärl i sophuset på gården. Förutom miljövinsten innebär detta även minskade kostnader för föreningen. Kommunen kommer och tömmer kärlen med matavfall regelbundet. 

Den nya rutinen med att sortera matavfall börjar 23 september 2019. 

Material
Startpaket med påshållare och påsar kan hämtas i mangelrummet i Sturevägshusets källare. 
Påshållaren ska användas för att lufta påsen vilket gör att fukten från matavfallet avdunstar. 
Påsen bör bytas efter max 3 dagar. Lägg då påsen med matavfall i ett av de bruna kärlen i sophuset.
Nya matavfallspåsar finns att hämta i Saltsjöbadens Centrum, på ICA Supermarket (i kassan) samt på biblioteket (i disken). 

Rätt sorterat
Det är viktigt att endast matavfall läggs i matavfallspåsarna – följ sorteringsanvisningarna som finns på matavfallspåsen och i broschyren. Plast får till exempel inte läggas i eller runt påsen, det skapar problem i behandlingsanläggningen. Upprepad felsortering kommer att innebära extrahämtning mot avgift. Kontakta styrelsen för frågor om avfallshanteringen i fastigheten.

Informationsbroschyr och påsar har delats ut till samtliga medlemmar. Läs mer om matavfallsinsamlingen hos Nacka kommun.

Bortplockade cyklar [2019-08-31] På trädgårdsdagen i våras plockade föreningen undan ett antal omärkta cyklar. Om ingen gör anspråk på dessa kommer de att skickas till återvinning i början av november. Tänk på att kontrollera så att det inte är din cykel som sorterats bort.

Kvarglömd tvätt [2019-08-31]Det finns en hel del tvätt som glömts kvar i tvättstugan. Den finns nu i mangelrummet, så se gärna efter om något tillhör dig. Tvätt ej hämtad inom tre månader kommer att återvinnas.

Elbilsladdning [2019-08-31] Intresset för att kunna ladda sin elbil har ökat i föreningen. Vi tittar på vilka alternativ som finns för oss. För att få en bättre bild av hur behovet ser ut i föreningen kommer vi att gå ut med en enkät till samtliga medlemmar.

Rökning och fimpar [2019-06-19] Det slängs cigarettfimpar på föreningens mark. Dels är det ingen vacker syn, dels är det inte lämpligt med tanke på att det finns små barn i föreningen som kan få i sig dem. Vi ber därför rökarna i fråga att ta hand om sina fimpar. Vi ber även er som röker på balkongerna tänka på att röken lätt letar sig in till grannarna och medför obehag.

Blomvattning [2019-06-19] Det har gjorts sommarfint med plantering av blommor i krukor vid våra entréer och uteplatser. Hjälp gärna till med vattningen av dem under de kommande månaderna. Vattenkannor finns i portarna och vatten finns i kranen som sitter på Sturevägshusets fasad som vetter in mot gården.

Cykelstölder [2019-06-19] Under tisdagen stals två stycken cyklar på innergården. En svart mountainbike och en grön mountainbike för barn. Kontakta gärna styrelsen om du sett något i samband med detta.

Kompost till hösten [2019-06-19] På Brf Insjöns årsstämma 4 juni beslöt föreningens medlemmar att ge bifall till den inkomna motionen om att börja med kärl för matavfallsåtervinning i sophuset. Föreningen kommer därför att inleda en provperiod till hösten. Mer information om detta kommer längre fram.

Delvis ny styrelse [2019-06-05] Vid föreningens ordinarie stämma 4 juni valdes Anders Brinkman in i styrelsen som ordinarie ledamot. 

 • Ordförande: Ola Bergman
 • Vice ordförande: Maggie Hård af Segerstad
 • Sekreterare: Barbro Liljebäck
 • Kassör: Fredrik Blomberg
 • Ledamot: Anders Brinkman
 • Ledamot (HSB): Josef Ingrosso
 • Suppleant: Rosemarie Eklund
 • Revisorer: Kristina Nyberg och Anna Stenberg (Mazars)
 • Revisorssuppleanter: Ansa Messner och Åsa Thelin (Mazars)
 • Valberedning: Johan Krogh (sammankallande) och Filip Edström

Tvättstugan [2019-05-29] Det har kommit klagomål från flera medlemmar om att tvättstugan inte lämnas i det skick som är önskvärt. Tänk på att hålla dig inom den tid du bokat och att städa efter dig efter avslutat pass. Gör rent tvättmedelsfacken i tvättmaskinerna, rensa filtret i torktumlaren och städa av golvet.

Fuktlarm [2019-05-29] Merparten av batterierna i de fuktlarm som installerats i lägenheterna är nu bytta. Vi ber de medlemmar som inte fått detta gjort att snarast ombesörja detta. Ett fungerande fuktlarm är ett mycket bra sätt att upptäcka en vattenläcka i ett tidigt skede och därmed undvika kostsamma skador.

Årsstämma 4 juni [2019-05-20] Brf Insjöns årsstämma kommer att äga rum tisdag 4 juni kl 19.00. Kallelse sätts upp i portarna. Kallelse, liksom övriga årsmöteshandlingar, finns att ladda ner här. Den som önskar utskrifter av handlingarna kan kontakta styrelsen.

Dags att sopa parkeringen [2019-03-28] Torsdag 4 april kommer parkeringen och övriga asfaltsbelagda ytor inom föreningen att sopas. Eftersom det kommer an på respektive hyrestagare att sköta just sin p-ruta föreslår vi att sand och skräp innan dess sopas ut på de gemensamma asfaltsytorna så att sopmaskinen lätt kommer åt det.

Målning av tvättstugan [2019-02-24] Pigmenta Måleri kommer att måla om föreningens tvättstuga. Tvättstugan kommer inte gå att nyttja mellan 11/3 och 14/3 (ingen tid på dygnet). Den 15/3 går det bra att tvätta igen. Arbetet sker från kl 07.00 till 16.00. Tak, väggar, snickerier samt klack där maskinerna står kommer att målas. Vid frågor ring Lars Glassel/Pigmenta Måleri AB, tel 0735004372.